Handelsbetingelser

Handels- og brugsbetingelser

Indledning
Dette dokument (herefter benævnt ”AFTALE”) indeholder vilkårene for enhver anvendelse af REVIkurser.dk, samt det dertil forbundne software, indhold, apps og hjemmesider mv. (herefter benævnt ”PRODUKTET”).

REVIkurser.dk drives af:
Blueprint Learning ApS
Antonigade 11, 2. sal
1106 København K
CVR. Nr. 36083751
tlf. nr. 70205770

Hvis REVIkurser.dks aftalepart og/eller enkeltpersoner og/eller medarbejdere hos REVIkurser.dks aftalepart (herefter samlet benævnt ”KUNDEN”) af PRODUKTET har indvendinger mod de vilkår og betingelser, der er fastsat i AFTALEN, må PRODUKTET ikke anvendes på nogen måde. Download, installation, oprettelse eller adgang til og/eller anvendelse af PRODUKTET udgør til enhver tid KUNDENs accept af AFTALEN og øvrige juridiske meddelelser og erklæringer, der findes på REVIkurser.dk eller som en del af PRODUKTET.

PRODUKTET er en software applikation med personligt log-in, der giver adgang til online e-learning kurser, der kan tilkøbes enkeltvis eller via et abonnement. PRODUKTET anvendes til undervisning og information til navngivne brugere, som er enkeltpersoner og/eller medarbejdere hos KUNDEN. PRODUKTET er en web og applikationsbaseret e-learningplatform, der kan benyttes via webbrowsere på computer, tablets eller smartphones. KUNDEN kan vælge forskellige medlemskaber (herefter benævnt ”MEDLEMSKAB”), der grundlæggende skelner mellem enkeltkøb af kurser, månedlig betaling for at opnå rabat på enkeltkøb af kurser eller månedlig betaling for at opnå ubegrænset adgang til kurser (herefter benævnt ”KURSER”), eller gratis brugerprofil med adgang til kursusbeviser m.m. eller gratis prøveperiode.
 

1. Anvendelse
1.1
AFTALEN er gældende mellem KUNDEN og REVIkurser.dk for ethvert køb og/eller enhver anvendelse af PRODUKTET. Nærværende AFTALE kan alene fraviges ved udtrykkelig skriftlig aftale mellem KUNDEN og REVIkurser.dk.
 

2. Aftale om PRODUKTET
2.1
Til brug for REVIkurser.dks behandling af aftale med KUNDEN om køb af PRODUKTET, skal KUNDEN afgive en række oplysninger til REVIkurser.dk. Oplysninger som på REVIkurser.dks anmodning skal afgives er, hvor dette er relevant, navn, firmanavn, adresse og kreditkortoplysninger på KUNDEN og/eller navngivne brugere, som er enkeltpersoner og/eller medarbejdere hos KUNDEN.

2.2
Ved indgåelse af aftale om køb af PRODUKTET accepterer KUNDEN samtidig, at REVIkurser.dk kan påbegynde oprettelse af brugerprofil for KUNDEN og/eller navngivne brugere, som er enkeltpersoner og/eller medarbejdere hos KUNDEN med dertilhørende adgangskode.

2.3
PRODUKTET er, såfremt KUNDEN handler som forbruger, ikke omfattet af den lovpligtige 14 dages fortrydelsesret, idet leveringen sker digitalt og ydelsen dermed bliver leveret på tidspunktet for betalingen, jf. Forbrugeraftalelovens §18, stk. 2, nr. 13.
 

3. Brugsrettigheder
3.1
KUNDEN opnår ved enkeltkøb af PRODUKTET og så længe KUNDEN opretholder MEDLEMSKAB en tidsbegrænset og ikke-eksklusiv brugsret til PRODUKTET. Brugsretten er personlig og er kun gældende for navngivne brugere, som er enkeltpersoner og/eller medarbejdere hos KUNDEN, der angives ved køb af PRODUKTET.

3.2
For så vidt MEDLEMSKAB indeholdende ubegrænset adgang til KURSER opnår KUNDEN adgang til KURSER så længe KUNDEN opretholder MEDLEMSKAB. For så vidt KURSER som enkeltkøbes opnår KUNDEN adgang til KURSER i op til 12 måneder fra købsdatoen og enkeltkøbte KURSER kan ses et ubegrænset antal gange.

3.3
KUNDEN må ikke kopiere, tilpasse, ændre, adskille, oversætte, foretage reverse engineering, dekompilere, demontere eller skabe afledte værker baseret på PRODUKTET.

3.4
KUNDEN må ikke udlåne, udleje, udbyde sub-licenser eller på anden måde overføre eller overlade brugen af PRODUKTET eller nogen kopi deraf helt eller delvis til tredjemand.

3.5
Alle ydelser indeholdt i PRODUKTET er beskyttet efter en eller flere af følgende: Ophavsretsloven, varemærkeloven, markedsføringsloven mv. Overtrædelse af REVIkurser.dks rettigheder kan medføre erstatningskrav og/eller straf.
 

4. Ydelser og levering af REVIkurser.dk
4.1
REVIkurser.dk er forpligtet til efter bedste evne og snarest muligt at levere PRODUKTET til KUNDEN og så vidt muligt uden ophold at opretholde adgang til PRODUKTET i henhold til AFTALEN.

4.2
For at opnå adgang til PRODUKTET modtager KUNDEN en eller flere brugerprofiler med tilhørende adgangskode for KUNDEN eller navngivne brugere, som er enkeltpersoner og/eller medarbejdere hos KUNDEN. Adgangskode kan efterfølgende frit ændres.

4.3
KUNDEN opnår online adgang til at bruge PRODUKTET på www.revikurser.dk og eventuelt udviklet app. KURSER kan ikke downloades og gemmes på egen enhed, men forudsætter højhastighedsinternetforbindelse.

4.4
Såfremt et KURSUS, der udbydes som pointgivende i henhold til de særlige reglerne om obligatorisk efteruddannelse for revisorer, ikke måtte blive godkendt af Erhvervsstyrelsen, tilbyder REVIkurser.dk snarest muligt og uden meromkostning erstatningskurser. REVIkurser.dk erstatter ikke eventuelle andre omkostninger for KUNDEN eller andre direkte eller indirekte tab. KUNDEN er ikke berettiget til at ophæve AFTALEN medmindre REVIkurser.dk ikke som forudsat tilbyder erstatningskurser.

4.5
I forbindelse med gennemførelse af KURSER udsteder REVIkurser.dk officielle kursusbeviser i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens krav. Udstedelsen af ethvert kursusbevis er betinget af at KUNDEN har set samtlige video-sekvenser, som er indeholdt i KURSET (REVIkurser.dk registrerer dette automatisk), at KUNDEN har besvaret den afsluttende test, der er indeholdt i KURSET, med minimum 80% rigtige svar, og at KUNDEN tiltræder en tro- og love-erklæring om at KUNDEN egenhændigt har modtaget undervisning i alt materiale og egenhændigt har besvaret den afsluttende test.

4.6
Der udstedes kursusbeviser til KUNDER med MEDLEMSKAB Premium og enkeltkøbte kurser. Der udstedes ikke kursusbeviser til KUNDER med MEDLEMSKAB Student. Kursusbeviser gemmes tillige i under KUNDENs profil og KUNDEN har dermed til enhver tid onlineadgang til alle erhvervede kursusbeviser.
 

5. KUNDENs medvirken
5.1
KUNDEN er forpligtet til hurtigst mulig at medvirke til opfyldelse af nærværende Aftale, hvor KUNDENs medvirken er aftalt, eller hvor KUNDENs medvirken følger af omstændighederne i øvrigt.

5.2
For at kunne opnå adgang til PRODUKTET skal KUNDEN være i besiddelse af teknisk udstyr, der understøtter visning af PRODUKTET. Det er alene KUNDENs ansvar at sikre, at KUNDEN er i besiddelse af det pågældende udstyr.
KUNDEN er forpligtet til at orientere REVIkurser.dk om ændringer til KUNDENs, herunder antal brugere, kontaktperson, KUNDENs adresse mv.


5.3
REVIkurser.dk er berettiget til at benytte KUNDENs navn, varemærke og/eller logoer som reference i markedsføringsmæssig sammenhæng, herunder på REVIkurser.dk hjemmeside. KUNDENs samtykke kan til enhver tid helt eller delvist tilbagekaldes skriftligt.

6. Tredjemands software
6.1
Varer og ydelser fra tredjepart kan annonceres, og/eller stilles til rådighed på eller via PRODUKTET. Repræsentationer indgået i forbindelse med produkter og softwareydelser, der leveres af tredjeparter, vil være underlagt tredjeparts salgs- og leveringsbetingelser samt politikker. REVIkurser.dk er ikke på nogen måde ansvarlig for KUNDENs forretninger eller interaktion med tredjeparter.

7. Priser og betaling
7.1
Alle priser angives i danske kroner eksklusive moms og andre afgifter. Priser for MEDLEMSKAB Student er dog angivet inklusive moms. Såfremt der efter indgåelse af AFTALEN fastsættes nye priser eller sker ændringer i eksisterende afgifter, som REVIkurser.dk ikke har indflydelse på, er REVIkurser.dk berettiget til at regulere aftalte priser i overensstemmelse hermed.

7.2
Efter indgået AFTALE mellem REVIkurser.dk og KUNDEN, debiteres KUNDENs betalingskort i henhold aftalen.

7.3
MEDLEMSSKAB med løbende betaling betales enten månedligt eller årligt, og MEDLEMSKAB fornys automatisk, når den oprindeligt aftalte periode udløber, medmindre MEDLEMSKAB forinden er opsagt i overensstemmelse med det for det relevante MEDLEMSKAB gældende varsel, jf. det nedenfor under punkt 10 nævnte.

7.4
Enhver faktura i henhold til AFTALEN er tilgængelig på KUNDENs profil og kan i nogle tilfælde sendes til KUNDEN via ean.nr., eller e-mail. Medmindre andet fremgår af AFTALEN eller omstændighederne forfalder betaling af faktura 7 dage fra fakturadato.

7.5
For faktura sendt til KUNDEN via ean.nr. sker betaling ved ean-overførsel. Har KUNDEN ikke et ean.nr. sker betaling ved bankoverførsel til konto, tilhørende REVIkurser.dk, som oplyst i KUNDENs faktura.

7.6
For sen betaling anses for en væsentlig misligholdelse af AFTALEN, som berettiger REVIkurser.dk til at hæve AFTALEN eller at fastholde KUNDEN og gøre sædvanlige misligholdelsesbeføjelser gældende.

7.7
Såfremt en ydelse helt eller delvist ikke kan leveres på grund af KUNDENs manglende eller forsinkede medvirken til opfyldelse af ydelsen, er REVIkurser.dk efter skriftlig varsel berettiget at fakturere KUNDEN et beløb svarene til, at PRODUKTET er leveret i overensstemmelse med AFTALEN.
 

8. Særligt for MEDLEMSKAB Premium og Student
8.1
AFTALE om MEDLEMSKAB Premium har en løbetid på minimum 12 måneder (bindingsperiode/minimum aftaleperiode) fra indgåelse af AFTALE og AFTALE om MEDLEMSKAB Student har en løbetid på minimum 1 måned (bindingsperiode/minimum aftaleperiode) fra indgåelse af AFTALE.

8.2
Ønsker KUNDEN at opsige AFTALEN om MEDLEMSKAB Premium, skal opsigelsen altid ske til REVIkurser.dk og senest 3 måneder før AFTALENs (bindingsperiode/minimum aftaleperiode) udløb. Ønsker KUNDEN at opsige AFTALEN om MEDLEMSKAB Student, skal opsigelsen altid ske til REVIkurser.dk og senest 1 måned før AFTALENs (bindingsperiode/minimum aftaleperiode) udløb.

8.3
Opsiges AFTALE om MEDLEMSKAB, vil det resterende beløb til enhver tid blive opkrævet hos KUNDEN i overensstemmelse med AFTALEN.

8.4
Opsiges AFTALEN ikke inden den i pkt. 8.2 og/eller den i pkt. 10.2 fastsatte frist forud for før AFTALENs (bindingsperiode/minimum aftaleperiode) udløb fornys det mellem REVIkurser.dk og KUNDEN aftalte MEDLEMSSKAB automatisk ved udløb med en ny periode svarende til den for den aftale type MEDLEMSKAB gældende løbetid (bindingsperiode/minimum aftaleperiode).

8.5
Opsigelse af MEDLEMSKAB Premium og Student skal altid ske til REVIKurser.dk på hjemmesiden www.revikurser.dk under KUNDENs eller navngivne brugeres, som er enkeltpersoner og/eller medarbejdere hos KUNDEN brugerprofil.. Efter udløb og ophør af MEDLEMSKAB Premium og Student vil KUNDEN fortsat have adgang til gratis bruger profil og udstedte kursusbeviser. 
 

9. Løbetid og ophør
9.1
AFTALEN er gældende under hele aftaleperioden for KUNDENs MEDLEMSKAB, og hvor dette er relevant tillige efter KUNDENs MEDLEMSKAB er ophørt. Se punkt 8 om MEDLEMSKAB Premium og Student.

9.2
De til enhver tid gældende priser mv. kan til enhver tid ændres med 3 måneders varsel.

9.3
Såfremt KUNDEN træder i betalingsstandsning, erklæres konkurs, tvangsopløses, likvideres, indleder akkordforhandlinger, foretager rekonstruktion eller på anden måde må antages ikke at kunne betale for MEDLEMSSKAB kan REVIkurser.dk lukke for KUNDENs adgang med umiddelbar virkning.

9.4
REVIkurser.dk er berettiget til helt eller delvist at overdrage eller på anden måde at overlade rettigheder og forpligtelser i henhold til AFTALEN til tredjemand.

9.5
REVIkurser.dk videregiver alene persondata, i det omfang det er beskrevet i disse betingelser. Herudover sker der ikke videregivelse af persondata. REVIkurser.dk forbeholder sig dog ret til at overdrage AFTALEN herunder en mulig overdragelse af dine persondata i forbindelse med hel eller delvis overdragelse af virksomheden Blueprint Learning ApS eller aktivoverdragelse af virksomheden udgørende REVIkurser.dk. Erhverver vil i disse tilfælde skulle overholde disse betingelser.

9.6
REVIkurser.dk forbeholder sig ret til at lukke for KUNDENs adgang med umiddelbar virkning, hvis KUNDEN misligholder AFTALEN. I dette tilfælde er KUNDEN forpligtet til at betale det fulde beløb for AFTALEN, indtil udløb af den periode, hvor det relevante MEDLEMSKAB kunne være opsagt til ophør og efterfølgende udløb af løbetid (bindingsperiode/minimum aftaleperiode).

10. Gratis prøveperiode
10.1
Hvis REVIkurser.dk tilbyder en gratis prøveperiode er dette betinget af at KUNDEN afgiver kundeoplysninger, herunder kreditkortoplysninger.

10.2
Den gratis prøveperiode varer 30 dage, medmindre andet er angivet ved tilmeldingen, og hensigten er at lade nye KUNDER prøve produktet.

10.3
Ved udgangen af den gratis prøveperiode overgår KUNDEN automatisk til MEDLEMSKAB Premium med en bindingsperiode på 12 måneder, medmindre KUNDENs opsigelse af MEDLEMSKABET er kommet frem inden udløbet af den gratis prøveperiode. Det vil sige senest kl. 16.00 30 dage efter dagen for tilmeldingen. Såfremt denne dage falder i en weekend eller på en helligdag, skal afmelding være sket den sidste hverdag forinden.

10.4
Der udstedes ingen kursusbeviser i den gratis prøveperiode. Kursusbeviser for gennemførte kurser i den gratis prøveperiode udstedes hvis KUNDEN overgår til MEDLEMSKAB Premium.

10.5
REVIkurser.dk afgør til enhver tid, hvorvidt betingelserne for en gratis prøveperiode er opfyldt og REVIkurser.dk kan begrænse adgangen til gratis prøveperioder for at forhindre misbrug. REVIkurser.dk forbeholder retten til enhver tid at ophæve den gratis prøveperiode, såfremt det vurderes, at betingelserne ikke bliver opfyldt.

11. Cookies
11.1
REVIkurser.dk kan indsamle personlig information om KUNDEN på en række måder f.eks. når KUNDEN besøger www.revikurser.dk og/eller anvender PRODUKTET m.v.

11.2
REVIkurser.dk kan indsamle ikke-personlig information om KUNDEN, når som helst KUNDEN anvender PRODUKTET.

11.3
PRODUKTET anvender cookies for at forbedre brugeroplevelsen. KUNDENs egen web browser placerer disse cookies på KUNDENs harddisk. Cookies anvendes med det formål at REVIkurser.dk kan indsamle oplysninger og data om KUNDEN med statistiske formål for øje og med henblik på forbedring af brugeroplevelsen. KUNDEN kan til enhver tid selv vælge at indstille KUNDENs web browser til at forhindre anvendelse af cookies, samt til at give oplysning, når cookies forsøges sendt til REVIkurser.dk eller andre sider. REVIkurser.dks hjemmeside giver lovpligtig meddelelse om anvendelse af cookies.

11.4
PRODUKTET kan indeholde reklame og andet indhold, der sender KUNDEN videre til hjemmesider og services for vores partnere, leverandører, annoncører, sponsorer, licensgivere og andre tredjeparter. REVIkurser.dk kontrollerer hverken indhold eller links, der forekommer på disse sider, og er derfor ikke på nogen måde ansvarlig for indholdet. Browsing og anden interaktion på sådanne hjemmesider, inklusive de, der linkes til på www.revikurser.dk, sker derfor på baggrund af den relevante hjemmesides egne vilkår og politikker.

11.5
Du kan lære mere om Cookies ved at besøge følgende hjemmeside http://www.allaboutcookies.org

12. Erstatningsansvar
12.1
REVIkurser.dk er i intet tilfælde ansvarlig for tab af nogen art som følge af forsinkelse af nogen del af REVIkurser.dk levering af PRODUKTET eller mangler ved PRODUKTET eller ydelser i forbindelse med PRODUKTET.

12.2
REVIkurser.dk kan endvidere aldrig gøres ansvarlig for skade forvoldt af PRODUKTET eller ydelser i forbindelse med PRODUKTET leveret af REVIkurser.dk eller dennes samarbejdspartnere, herunder for datatab, beskadigelse af software, eller IT-systemers nedetider hos KUNDEN eller tredjemand.

12.3
REVIkurser.dk er ikke ansvarlig for indgreb ved hacking, virus, afbrydelser, forstyrrelser, fejl i tredjemands software, søgemaskiner eller web sites, eller en ydelse er afhængig af, eller øvrige leverancer fra tredjemand. Dette gælder tillige sådanne ovennævnte forhold som PRODUKTET måtte forårsage.

13. Tvister, lovvalg og værneting
13.1
Enhver tvist, som måtte opstå mellem REVIkurser.dk og KUNDEN, forpligter parterne sig til at søge bilagt ved forhandling.

13.2
Såfremt forhandling afsluttes, uden at tvisten er bilagt, skal enhver tvist afgøres efter dansk ret med REVIkurser.dks hjemting som værneting. 

14. Øvrige bestemmelser
14.1
REVIkurser.dk fejl eller forsømmelse i at håndhæve AFTALEN betragtes ikke som et afkald på en eller flere rettigheder eller retsstilling.

14.2
I tilfælde af, at en bestemmelse i AFTALEN betragtes som i konflikt med lovgivningen, vil den nævnte bestemmelse fortolkes i henhold til parternes oprindelige hensigter i overensstemmelse med gældende ret.

14.3
Såfremt en eller flere bestemmelser i AFTALEN måtte blive tilsidesat som ugyldige eller i øvrigt uvirksom påvirker dette ikke gyldigheden eller anvendelsen af de øvrige bestemmelser i AFTALEN.