Fremtidens ledelsesansvar
Fremtidens ledelsesansvar
Denne video er en forsmag på kurset. Start kurset for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Fremtidens ledelsesansvar

Erstatningsansvar for ledelsesmedlemmer er et retsområde i stor udvikling – sagerne bliver flere og større. Dette kursus behandler de seneste udviklingstendenser og ruster deltagerne til at rådgive om forebyggelse, gennemførelse og forsvar mod krav om ledelsesansvar i en tid, hvor området for ledelsesansvaret udvikler sig. Kurset har følgende overordnende mål: · Kort genopfriskning af principperne for ledelsesansvar i dansk ret · Give dig opdateret og operationel viden om praksis og aktuelle problemstillinger inden for emnet. · Gøre dig i stand til at rådgive om håndteringen (herunder forebyggende håndtering) af situationer, som involvere muligt ledelsesansvar. 1. Introduktion Første lektion genopfrisker betingelserne for at pålægge ledelsesansvar i dansk ret. Lektionen tager udgangspunkt i den opgavefordeling, som fremgår af selskabsloven samt ledende retspraksis, og gennemgår i kort form kravene til ansvarsgrundlag (herunder ansvar for forretningsmæssigt skøn), kausalitet og adækvans samt principperne for tabsopgørelse. 2. og 3. Praksis fra banksagerne og betydningen heraf fremadrettet Anden og tredje lektion gennemgår udvalgte dele af nyeste retspraksis, herunder praksis vedr. ledelsesansvar i afviklede banker. Følgende spørgsmål berøres blandt andet: I hvilket omfang hæfter direktøren sammen med bestyrelsen for beslutninger truffet af bestyrelsen på baggrund af materiale udarbejdet af direktøren? Kan man blive ansvarlig for beslutninger truffet på et møde, hvor man ikke deltog? Har det betydning, om man efterfølgende underskriver protokollen? Hvordan skal man agere korrekt, når virksomheden har samhandel med nærtstående? Kan man blive ansvarlig for beslutninger truffet, hvor man har været til stede, men erklærede sig inhabil? Gælder der en grænse for det frie forretningsmæssige skøn? Hvilken betydning for ansvarsbedømmelsen har det, at ledelsen har engageret rådgivere som led i beslutningsprocessen? Hvilken betydning for ansvarsbedømmelsen har kommunikationen med selskabets revisor? Hvilken betydning for ansvarsbedømmelsen har (tilsyns)myndigheders ageren i forhold til selskabet? Hvilken betydning har retlig regulering af virksomhedens forhold, f.eks. lov om finansiel virksomhed eller GDPR-reglerne? 4. Udviklingstendenser Fjerde lektion behandler de nyeste udviklingstendenser, herunder følgende: Ansvar i ikke-sammenbrudssager. Det er sager om tabsgivende beslutninger eller manglende tilsyn og kontrol med virksomheden, som ikke fører til virksomhedens sammenbrud, men til et dårligere resultat end ellers. Det kan f.eks. opstå ved GDPR-bøder, AML-bøder, kartel-bøder, tab som følge af svig mod virksomheden etc. Ansvar for enkeltpersoner i kapitalfonde eller ”business angels” – når disse øver indflydelse på driften af en virksomhed, de har investeret i (de facto ledelse). Er ledelsen i et moderselskab ansvarlig for uagtsomme forhold i et datterselskab, f.eks. hvidvask? Risikerer ledelsesmedlemmer (straf)ansvar ved f.eks. bestikkelse i udlandet? Hvornår må ledelsen forvente, at virksomheden vender sig mod ledelsen med krav om erstatning for tab? Hvad med ledelsen i et handlet selskab – hvornår kommer target-selskabets (tidligere) ledelse i spil for ledelsesansvar?


Advokat (H) og Partner hos Klar Advokater

Lotte har siden 2006 specialiseret sig i proces og konfliktløsning ved de almindelige domstole og voldgiftsretter. Lotte rådgiver navnlig i sager om kontraktsansvar, erhvervsansvar, ledelsesansvar, professionsansvar (advokaters, revisorers, pengeinstitutters, forsikringsmægleres, tekniske rådgiveres og investeringsrådgiveres erstatningsansvar) samt prospektansvar og børsnoterede virksomheders ansvar for manglende overholdelse af deres oplysningsforpligtelse. Lotte har opnået sin erfaring i arbejdet med nogle af de største og mest komplekse sager inden for sit specialeområde. Lotte var i 2018 konstitueret landsdommer i Østre Landsret, hvilket har bidraget til hendes specialisering inden for proces. Hun virker i dag som voldgiftsdommer.

Anbefalede kurser