Denne video er en forsmag på kurset. Køb adgang for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.
Ubegrænset adgang til alle kurser
Ingen kursusbeviser
199,00 kr. pr. måned, inkl. moms
Bindingsperiode på %{renewal_count} måneder
Køb Student (DKK 199,00)
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
699,00 kr. pr. måned, ekskl. moms
Bindingsperiode på %{renewal_count} måneder
Prøv en måned gratis
eller

  • Sikker betaling gennem ePay A/S
  • Support alle ugens dage kl. 9-16
  • Afspil på computer, telefon eller tablet

Moms og fast ejendom

4 kursustimer i Anden relevant lovgivning og faglige standarder

 -  13 anmeldelser

Den 1. januar 2011 indførtes momspligt på salg af nye ejendomme og byggegrunde. Siden reglernes ikrafttræden har Skatterådet afgivet mere end 130 bindende svar. Flere af disse svar er påklaget til Landsskatteretten, mens nogle få af disse sager verserer ved domstolene. En enkelt sag er forelagt for EU-Domstolen.

På dette momsretlige kursus får du gennemgået reglerne, og vi illustrerer den røde tråd i Skatterådets praksis. Derudover gennemgås reglerne om moms ved udlejning, momsfradragsreglerne samt reglerne om reguleringsforpligtelse. Vi kommer også ind på momsforhold ved byggeprojekter og virksomhedsoverdragelser.

Kurset afsluttes med en kort gennemgang af de relevante regler for ydelser leveret i forbindelse med fast ejendom beliggende i udlandet. Kurset giver dig et godt overblik over reglerne, og vil du komme i besiddelse af et omfattende katalog over relevante afgørelser.


Vores kurser er primært rettet mod revisorer i forbindelse med deres obligatoriske efteruddannelse. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

1.  Introduktion

De grundlæggende regler og retskilder vedrørende moms introduceres. Endvidere gennemgås begrebet "afgiftspligtig person" og "økonomisk virksomhed", som er centrale begreber ved vurderingen af, om reglerne for moms og fast ejendom finder anvendelse.

2.  Udlejning af fast ejendom

Begrebet fast ejendom gennemgås og gennem domspraksis fra både danske domstole og EU-domstolen afgrænses begrebet. Endvidere bliver det fastlagt, hvorledes "udlejning" skal forstås i momsmæssig forstand, og der foretages en gennemgang af praksis, som er med til at afdække forståelsen af begrebet. Endelig gennemgås reglerne for frivillig registrering for udlejning.

3.  Momsfradrag og momsreguleringsforpligtelse

De grundlæggende principper for momsfradrag gennemgås. Dernæst beskrives reglerne om momsreguleringsforpligtelse og gennem et eksempel illustreres reguleringsforpligtelsens økonomiske betydning.

4.  Salg af fast ejendom

Betingelserne for momspligt på salg af fast ejendom gennemgås. Herunder illustreres de vanskelige sondringer mellem, hvornår en ejendom anses for ny eller gammel, væsentlig ombygget eller for en byggegrund. En del af den omfattende praksis vedrørende sondringen mellem byggegrund og en gammel nedrivningsmoden ejendom gennemgås. Lektionen afsluttes med en diskussion af muligheden for at sælge en ny ejendom momsfrit, når den inden salget har været anvendt til momsfri udlejning.

5.  Særlig situation

I denne lektion gennemgås reglerne for salg af fast ejendom på tvangsauktion. Endvidere gennemgås den situation, at en ejendomshandel finder sted inden for en momsmæssig fællesregistrering.

6.  Byggeprojekter

Lektion 6 fokuserer på byggeprojekter, herunder vanskelighederne ved at dokumentere en oprindelig hensigt om opførelse af en ejendom med henblik på salg eller med henblik på udlejning. Endvidere diskuteres de fordele henholdsvis ulemper, der er ved momsfrihed henholdsvis momspligt.

7.  Virksomhedsoverdragelse

De fleste ved sikkert, at en virksomhedsoverdragelse skal ske momsfrit. Kriterierne for en virksomhedsoverdragelse gennemgås i lektion 7, og det illustreres via praksis, hvad der skal til, for at en ejendom kan anses for at udgøre en virksomhed.

8.  Processuelle forhold

Næststidste lektion gennemgår reglerne om bindende svar og SKATs mulighed for at foretage korrektioner bagud i tid.

9.  Ejendom beliggende i udlandet

Sidste lektion gennemgår de relevante danske regler samt EU reglerne for ydelser vedrørende ejendomme beliggende i udlandet.

Senioradvokat, LL.M. Plesner

Efter i en lang årrække at have arbejdet med moms og afgifter i revisions- og rådgivningsbranchen, senest som partner i Ernst & Young, arbejder Mette Juul nu som advokat hos Plesner, hvor hun rådgiver danske og internationale virksomheder om moms og afgifter, navnlig i spørgsmål vedr. moms og fast ejendom. Mette er forfatter til bogen "Moms på tværs" og medforfatter til bogen "Moms, energi, lønsum" fra Karnov Group. Endvidere har Mette skrevet en lang række artikler om moms og afgifter i skatteretlige tidsskrifter. Mette er en erfaren underviser og har i mange år undervist revisorstuderende på CBS i momsret.

Anbefalede kurser