Denne video er en forsmag på kurset. Køb adgang for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.
Ubegrænset adgang til alle kurser
Ingen kursusbeviser
199,00 kr. pr. måned, inkl. moms
Bindingsperiode på %{renewal_count} måneder
Køb Student (DKK 199,00)
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
699,00 kr. pr. måned, ekskl. moms
Bindingsperiode på %{renewal_count} måneder
Prøv en måned gratis
eller

  • Sikker betaling gennem ePay A/S
  • Support alle ugens dage kl. 9-16
  • Afspil på computer, telefon eller tablet
Udgivet d. 2018-04-26
Ajour d. 2020-09-30

Strafferet for revisorer

4 kursustimer i Revisions- og erklæringsområdet

 -  2 anmeldelser

Underviser og advokat (H) Kåre Pihlmann har gennem de sidste mange år arbejdet med strafferet og økonomisk kriminalitet. På kurset gennemgår han en række centrale strafferetlige begreber, som bl.a. hvad ligger der i forsæt, vildfarelser, medvirken osv. og der kigges nærmere på udvalgte straffebestemmelser, straffeloven og særlovgivningen, her bl.a. skatte- og momsloven. 

1. januar 2019 træder den nye straffelov i kraft og denne vil selvfølgelig være en af hovedemnerne på kurset. Udover gennemgang af teori og retspraksis, vil der være en række praktiske spørgsmål omhandlende valg af strategi i skattestraffesager, hvordan håndteres det, hvilken sag skal fremmes først; den civile, den administrative eller skattestraffesagen. 

Det overordnede formål med kurset er at klæde revisoren på til at forstå de problemstillinger der kan opstå i forbindelse med rådgivning af klienter i denne sammenhæng. Skattestrafferet er ikke en løsrevet disciplin, men et emne der skal forstås og er forbundet til den klassiske strafferet. 


Vores kurser er primært rettet mod revisorer i forbindelse med deres obligatoriske efteruddannelse. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

1.  Del 1

Til tider kan det forstås som, at skattestrafferetten er en løsrevet del af strafferetten. Dette er dog ikke en rigtig antagelse, da skattestrafferetten er strafferet. På første lektion vil underviser Kåre Pihlmann belyse en række sammenhænge mellem den klassiske strafferet og fiskalstrafferetten. Formålet med lektionen er at blive fortrolig med strafferetlige termer, indhold af de særlige fagudtryk, samt at blive fortrolig med centrale bestemmelser i straffeloven, både i den almindelige del og i den specielle del af straffeloven. Der udvælges en række nøglebestemmelser for at blive klogere på strafferettens to dele, og derunder vi der blive dykket ned i sammenhængen mellem strafferettens almindelige del og fortsætslæren samt fiskalstrafferetten, de klassiske bestemmelser i skattekontrolloven og momsloven. Der vil også være fokus på krav samt hvad der anses for bevis i hhv. civile skattesager og i straffesager.

ca. en time

2.  Del 2

I anden lektion vil der blive gennemgået indvendinger i forskellige sager. Der bliver også gennemgået en række sager og eksempler på tidligere domme. I forbindelse med eksemplerne bliver der gennemgået hvilke regler og love der findes på området, samt hvordan man er omfattet af loven.

7 minutter

3.  Del 3

På tredje lektion vendes fokus mod straffelovens 28. kapitel, nemlig kapitlet vedrørende formueforbrydelser. På lektionen har underviser Kåre Pihlmann underinddelt kapitlet i en række kategorier, som hedder: umildbare formuekrænkelser, tyveri, ulovlig omgang med hittegods, formuekrænkelser fremkaldt ved misbrug, underslæb, mandatsvig, groft skattesvig, afpresning, røveri åger, hæleri m.m. For at denne lov kan gøre sig gældende er der både nogle objektive og nogle subjektive krav der skal overholdes. Der skal der være et økonomisk tab fra den forurettede til gerningsmanden, eller at der er en genstand af økonomisk værdi, hvilket ofte har været til debat og problematiseret, da dette skal være en ting af værdi.  

40 minutter

4.  Del 4

1. januar 2019 træder den nye skattekontrollov i kraft, og denne bliver introduceret her på lektionen samt bestemmelserne om skattesvig. Der kommer dog en nyskabelse i §82 stk. 2, omhandlende de skatteoplysninger de skattepligtige selv skal oplyse, og de kan derfor ikke straffes for oplysninger andre har givet. Der gennemgås dernæst en ny del omhandlende passiv skattesvig, rådgiveransvar og medvirkningsansvar.

6 minutter

5.  Del 5

Kursets femte lektion omhandler en fortsat forbrydelse, som er under forældelse. Generelt forældes straffeforbrydelser efter 5 år og ved grovere tilfælde efter 10 år. Forældelsesfristen regnes fra gerningstidspunktet. Hvis der derimod er en fortsat forbrydelse, så begynder forældelsen først på et senere tidspunkt. En fortsat forbrydelse er en forbrydelse bestående af en række handlinger der opfylder betingelserne for selvstændigt straffeansvar, men bedømmes som en helhed. Forbrydelserne skal være ensartede og kontinuerlige.

6 minutter

6.  Del 6

Kursets næstsidste lektion omhandler de bevisbyrderegler der styrer de civile skattesager og skattestraffesagerne. I de civile skattesager er det borgeren der står med bevisbyrden, hvis borgeren ønsker en anden afgørelse hos Skat. Hvis man vender sig mod skattestraffesagerne, så gælder at tvivl kommer den tiltalte til gode. Der kommer hertil en række eksempler på dette og forskellige formuleringer på dette.

15 minutter

7.  Del 7

Sidste lektion omhandler sanktionerne i forbindelse med overtrædelse af lovgivningen. Strafferammerne for særlovgivningen kan give fængsel i op til halvandet år og er overtrædelsen særligt grov er strafferammen fængsel i op til 8 år. Jo større unddragelse, jo større straf. Hvis dette ikke er lignende sager hos den tiltalte, er der god mulighed for en betinget dom og samfundstjeneste.

4 minutter
Kåre Pihlmann

Advokat (H) og Partner hos Advokat Kåre Pihlmann

Kåre Pihlmann har mere end 15 års erfaring i straffesager. Han har møderet for Højesteret og er beneficeret forsvarer ved Københavns Byret og Østre Landsret. Han er forfatter til en række strafferetlige artikler i fagtidsskrifter, og har sideløbende opnået mere end 10 års undervisningserfaring i strafferet på bl.a. universitetet og Handelshøjskolen.