Bent Ramskov

Bent Ramskov

Bent Ramskov har solid erfaring som advokat og har møderet for Højesteret. Han arbejder med skatteret, primært selskabsskatteret, og kernekompetencerne er rådgivning om generationsskifte, omstrukturering af både selskaber og personligt drevne virksomheder herunder spaltning, fusion, virksomhedsomdannelse mv.Desuden yder Bent Ramskov skatterådgivning om overdragelse af aktiver af enhver karakter, herunder værdiansættelse, rådgivning om skattepligt, rådgivning om selskabsret, rådgivning af andre rådgivere. Han fører skattesager på alle niveauer, også i Højesteret.

Kurser

Opløsning af selskaber

Bent Ramskov

På kurset behandles de selskabsretlige, regnskabsretlige og skatteretlige regler, der regulerer opløsning af selskaber og deres kapitalejere. De selskaber, der behandles, er primært selskaber omfattet af selskabsloven. Selskaber omfattet af lov om erhvervsdrivende virksomhed behandles også. Den selskabsretlige regulering af opløsning af selskaber findes i selskabslovens kapitel 14 og er lovteknisk opbygget på en pædagogisk måde. Den selskabsretlige gennemgang vedrører tre opløsningsmetoder: 1) Opløsning ved betalingserklæring, 2) Opløsning ved en almindelig, solvent likvidation  3) Tvangsopløsning. Opløsning af selskaber ved konkurs behandles ikke. Den regnskabsretlige regulering af selskaber under opløsning er spredt. Selskabet eksisterer fortsat under en opløsningsperiode og skal iagttage bestemmelser i både selskabsloven og årsregnskabsloven i denne periode. Da selskabet på et tidspunkt bliver opløst, er der en særlig regulering af visse regnskabsmæssige forhold, som vil blive gennemgået. Den tredje og sidste del er den skatteretlige behandling af opløsning af selskaber. Behandlingen opdeles i aktionærbeskatning og selskabsbeskatning. Fælles for begge områder er, at de lovbestemmelser, der har betydning for beskatningen, er spredt rundt omkring i skattelovgivningen. Ved gennemgangen skabes der et overblik over og forståelse for, hvordan de skattemæssige forhold skal håndteres for selskaber under opløsning.

5

Generationsskifte

Bent Ramskov

Undervier Bent Ramskov har gennem de sidste 25 år arbejdet med skatteret, og især selskabsbeskatning med fokus på generationsskifte og omstrukturering. Kurset her omhandler generationsskifte af personejet virksomheder og personligt ejede aktieanparter. Spørgsmål omhandlende hvordan gør man, hvilke muligheder findes der, hvordan med Skat m.m., vil gennem lektionerne blive besvaret. Det er et område med stor politisk bevågenhed, hvilket giver stor dynamik i regelsættet og stort fokus.  Gennem kurset får du kenskab til de forskellige værktøjer der findes på området, et overblik for at overdrage personligt ejede virksomheder og aktier fra én generation til en yngre generation, og hvornår kan man gøre det uden succession. Kursets fire lektioner omhandler:  Overordnede betragtninger om skatte- og afgiftskonsekvenser med og uden succession  Betingelser for overdragelse med og uden succession  Restvirkninger ved succession for erhververe og overdragere  Overdragelsessum  Samlet får du et overblik over hvordan man kan gennemføre generationsskifte mellem fysiske personer. 

4

Skattefri omstrukturering

Bent Ramskov

På dette bredt favnene kursus vil underviser Bent Ramskov berette om nogle af de spændende udfordringer der er ved skattefri omstrukturering. Dette involverer primært skatteret og selskabsret, og en lang række andre juridiske discipliner da der er mange aktiver og passiver i forbindelse med de forskellige transaktioner. Dertil kommer også en lang række regnskabsmæssige aspekter og overvejelser.    Kursets fokus vil være rettet mod den skatteretlige del, og især den selskabsretlige del. Kurset vil blive afsluttet med nogle overvejelser om de civilretlige forhold. Ser man overordnet på kurset, vil det være bygget op om 5 temaer:  Et indledende punkt med definitioner og begreber Hvordan skal man gennemføre dette skattefrit? Udvalgte emner indenfor de fire omstruktureringsområder  Gennemgang af de fire omstruktureringsområder  Kort gennemgang af andre juridiske forhold man skal forholde sig til under skattefri omstrukturering  Kurset er en kombination af teori med en lang række praktiske eksempler.

6

Anbefalede kurser