Bent Ramskov

Bent Ramskov har solid erfaring som advokat og har møderet for Højesteret. Han arbejder med skatteret, primært selskabsskatteret, og kernekompetencerne er rådgivning om generationsskifte, omstrukturering af både selskaber og personligt drevne virksomheder herunder spaltning, fusion, virksomhedsomdannelse mv.Desuden yder Bent Ramskov skatterådgivning om overdragelse af aktiver af enhver karakter, herunder værdiansættelse, rådgivning om skattepligt, rådgivning om selskabsret, rådgivning af andre rådgivere. Han fører skattesager på alle niveauer, også i Højesteret.

Kurser

Generationsskifte

Underviser Bent Ramskov har gennem de sidste 25 år arbejdet med skatteret, og især selskabsbeskatning med fokus på generationsskifte og omstrukturering. Kurset her omhandler generationsskifte af personejet virksomheder og personligt ejede aktieanparter. Spørgsmål omhandlende hvordan gør man, hvilke muligheder findes der, hvordan med Skat m.m., vil gennem lektionerne blive besvaret. Det er et område med stor politisk bevågenhed, hvilket giver stor dynamik i regelsættet og stort fokus.  Gennem kurset får du kenskab til de forskellige værktøjer der findes på området, et overblik for at overdrage personligt ejede virksomheder og aktier fra én generation til en yngre generation, og hvornår kan man gøre det uden succession. Kursets fire lektioner omhandler:  Overordnede betragtninger om skatte- og afgiftskonsekvenser med og uden succession  Betingelser for overdragelse med og uden succession  Restvirkninger ved succession for erhververe og overdragere  Overdragelsessum  Samlet får du et overblik over hvordan man kan gennemføre generationsskifte mellem fysiske personer. 

Bent Ramskov

4 kursustimer

Skat ved udlejning og overdragelse af fast ejendom

På kurset vil reglerne om beskatning af udlejning og overdragelse af fast ejendom blive gennemgået. På overdragelsesområdet kan beskatningen enten ske efter ejendomsavancebeskatningsloven (EBL) eller efter reglerne om beskatning af næringsejendomme.   Den første del af kurset fastlægger, hvornår en fast ejendom foreligger, afståelsesbegrebet, afståelsestidspunkt m.v.   Den anden del af kurset behandler opgørelse af ejendomsavancen. Hvordan opgøres købe- og salgssummerne, og hvilken regulering skal der foretages. Endvidere behandles avanceregulerende forhold samt beskatning af avancen.   Den tredje del af kurset behandler de muligheder, der er for at udskyde beskatningen af ejendomsavance. Dette kan være genanbringelse af ejendomsavance, sælgerpantebrevsmodel, genopførelse af skadede ejendomme m.v.   Den fjerde del af kurset behandler mulighederne for at afstå fast ejendom skattefrit efter ejendomsavancebeskatningsloven. Dette centrerer sig især omkring parcelhusreglen. Hvad er betingelserne for skattefrihed? Blandede ejendomme og ekspropriationssituationerne behandles også.   Den femte del af kurset behandler næringsejendomme. Hvornår foreligger der næring, og hvad er den særlige behandling af dette skattemæssigt?   Den sjette og sidste del af kurset behandler udlejning af fast ejendom. Hvordan opdeles ejendomskategorierne i forhold til beskatningen af udlejning, og hvad indeholder reglerne?   Kurset vil ikke gennemgå rammerne for værdiansættelse af fast ejendom mellem interesseforbundne parter.  

Bent Ramskov

6 kursustimer

Opløsning af selskaber

På kurset behandles de selskabsretlige, regnskabsretlige og skatteretlige regler, der regulerer opløsning af selskaber og deres kapitalejere. De selskaber, der behandles, er primært selskaber omfattet af selskabsloven. Selskaber omfattet af lov om erhvervsdrivende virksomhed behandles også. Den selskabsretlige regulering af opløsning af selskaber findes i selskabslovens kapitel 14 og er lovteknisk opbygget på en pædagogisk måde. Den selskabsretlige gennemgang vedrører tre opløsningsmetoder: 1) Opløsning ved betalingserklæring, 2) Opløsning ved en almindelig, solvent likvidation  3) Tvangsopløsning. Opløsning af selskaber ved konkurs behandles ikke. Den regnskabsretlige regulering af selskaber under opløsning er spredt. Selskabet eksisterer fortsat under en opløsningsperiode og skal iagttage bestemmelser i både selskabsloven og årsregnskabsloven i denne periode. Da selskabet på et tidspunkt bliver opløst, er der en særlig regulering af visse regnskabsmæssige forhold, som vil blive gennemgået. Den tredje og sidste del er den skatteretlige behandling af opløsning af selskaber. Behandlingen opdeles i aktionærbeskatning og selskabsbeskatning. Fælles for begge områder er, at de lovbestemmelser, der har betydning for beskatningen, er spredt rundt omkring i skattelovgivningen. Ved gennemgangen skabes der et overblik over og forståelse for, hvordan de skattemæssige forhold skal håndteres for selskaber under opløsning.

Bent Ramskov

5 kursustimer

Skattefri virksomhedsomdannelse

På kurset vil mulighederne for at gennemføre en skattefri virksomhedsomdannelse af personligt ejede virksomheder blive behandlet. Kurset vil blive opdelt i en række hovedpunkter.   For det første vil betingelserne for den skattefrie omdannelse blive gennemgået. Hvilke krav stilles der til den virksomhed, der skal omdannes? Hvilke krav er der til det selskab, der bliver etableret? Hvilke krav er der til omdanneren, og hvilke tekniske betingelser er der til selve omdannelsen?   For det andet gennemgås retsvirkningerne af omdannelsen. Omdanneren beskattes ikke, hvilket følger af at der er tale om en skattefri omdannelse. Selskabet succederer i omdanners skattemæssige stilling. Endvidere opgøres kapitalandelenes anskaffelsessum efter en særlig regel. Har omdanneren anvendt virksomhedsskatteordningen før omdannelsen, skal de forskellige poster i virksomhedsskatteordningen håndteres. Dette behandles også under retsvirkninger.   For det tredje behandles særreglen om fast ejendom eller fast driftssted i udlandet. Sådanne aktiver kan som udgangspunkt ikke indgå i den skattefri omdannelse.   For det fjerde indbefatter en virksomhedsomdannelse, at der skal udarbejdes selskabsretlige dokumenter i form af vurderingsberetning og åbningsbalance. De overordnede rammer behandles.   Kurset afsluttes med en kort gennemgang af håndteringen af omkostningerne ved omdannelsen, de momsmæssige forhold og mulighederne for reparation i form af omgørelse, hvis nogle af betingelserne måtte svigte.   Ved deltagelse i kurset opnår man et samlet overblik over mulighederne for at omdanne personejede virksomheder til selskabsform skattefrit.  

Bent Ramskov

5 kursustimer

Skattefri omstrukturering

På dette bredt favnene kursus vil underviser Bent Ramskov berette om nogle af de spændende udfordringer der er ved skattefri omstrukturering. Dette involverer primært skatteret og selskabsret, og en lang række andre juridiske discipliner da der er mange aktiver og passiver i forbindelse med de forskellige transaktioner. Dertil kommer også en lang række regnskabsmæssige aspekter og overvejelser.    Kursets fokus vil være rettet mod den skatteretlige del, og især den selskabsretlige del. Kurset vil blive afsluttet med nogle overvejelser om de civilretlige forhold. Ser man overordnet på kurset, vil det være bygget op om 5 temaer:  Et indledende punkt med definitioner og begreber Hvordan skal man gennemføre dette skattefrit? Udvalgte emner indenfor de fire omstruktureringsområder  Gennemgang af de fire omstruktureringsområder  Kort gennemgang af andre juridiske forhold man skal forholde sig til under skattefri omstrukturering  Kurset er en kombination af teori med en lang række praktiske eksempler.

Bent Ramskov

6 kursustimer

DAC6 - Indberetning af grænseoverskridende ordninger

NB: Dette kursus er opdateret til at reflektere den udskudte igangtrædelsesdato for DAC6.Der vil være enkelte steder, hvor den gamle dato nævnes, hvilket dog ikke har nogen effekt for det faktiske indhold. Indberetningspligten starter således d. 1 Januar 2021.  Den 25. juni 2018 vedtog EU direktiv 2018/822/EU, populært kaldet DAC6. Danmark inkorporerede direktivet omkring jul ved lov nr. 1573 af 27. december 2019. Loven skal ses i sammenhæng med bekendtgørelse nr. 1634 af 17. december 2019. DAC6 pålægger mellemmænd og relevante skatteydere at indberette grænseoverskridende ordninger til SKAT. Indberetningspligten starter 1. juli 2020. Da indberetningspligten har afsæt i et direktiv, skal grænseoverskridende ordninger, der er omfattet af regelsættet, og som er foretaget helt tilbage til 25. juni 2018 også indberettes med frist frem til 31. august 2020. Dette regelsæt er derfor topaktuelt. På kurset gennemgås baggrunden for implementeringen i dansk ret. De definitioner, der er fastsat, gennemgås. Herefter gennemgås, hvornår der foreligger en ordning, hvornår den er grænseoverskridende, samt hvad der skal til for at den grænseoverskridende ordning opfylder et af de 15 kendetegn, der er opstillet i regelgrundlaget. Herefter afgrænses mellemmandsbegrebet. Hvem er mellemmand, og hvad dækker den særlige regulering for advokater over, samt hvem er den relevante skatteyder? Herefter gennemgås, hvad der skal indberettes, hvornår der skal ske indberetning, og hvad en manglende indberetning måtte medføre. Regelsættet af sanktioneret med bøder af ikke uvæsentlig størrelse. Kurset giver et samlet overblik over DAC6 på det nuværende stadium.

Bent Ramskov

3 kursustimer

Kapitalejerlån

Udlån af midler fra et selskab til en kapitalejer er undergivet forskellige former for retlig regulering. Formålet med kurset er at give et overblik over de rammer, som denne retlige regulering angiver for kapitalejerlån i de forskellige former for lovgivning. For det første gennemgås den selskabsretlige regulering af kapitalejerlån. Hvornår er et lån lovligt, og hvornår er det ulovligt. Hvad er konsekvenserne ved ulovlighed – hvilken rente kan man kræve, og hvilken straf kan man ifalde? – Hvornår kan man gøre et ulovligt lån lovligt? For det andet gennemgås de skattemæssige regler for kapitalejerlån. Ligningslovens § 16 E giver mulighed for, at kapitalejerlån kan beskattes. Hvornår bliver man fanget af skattebestemmelsen? Hvordan bliver beskatningen gennemført? Hvilke undtagelser er der til beskatningen? Hvordan håndterer man situationen, hvis der sker beskatning? Og kan man på nogen måde reparere herpå? For det tredje medfører kapitalejerlån forskellige regnskabsmæssige udfordringer. Hvordan vises kapitalejerlån i regnskabet, og hvad er konsekvenserne for regnskabet, hvis lånet er ulovligt? På kurset opnås der et samlet overblik over de retlige reguleringer af kapitalejerlånene. Kurset behandler ikke reglerne om selvfinansiering.

Bent Ramskov

3 kursustimer

Dødsbobeskatning

Behandlingen af dødsboer sker i princippet efter to forskellige regelsæt. Der er dels et dødsboskifteregelsæt – et regelsæt, der regulerer, hvordan et dødsbo behandles under skifteretten. Dels er der et dødsboskatteretligt regelsæt – et regelsæt, der regulerer de skattemæssige rammer for et dødsbo. På dette kursus behandles de dødsboskatteretlige rammer bl.a. en behandlingsmæssig synsvinkel.  For det første behandles de overordnende sammenhænge mellem de skifteretlige behandlingsformer og selve beskatningen. For det andet afgrænses hvilke dødsboer, der er skattesubjekter. Dødsboerne opdeles overordnet i skattefritagne dødsboer og skattepligtige dødsboer. For så vidt angår de skattefritagne dødsboer vil der blive sat fokus på, hvordan man vurderer, om et dødsbo er skattefritaget, hvordan man kan optimere, at et dødsbo bliver skattefritaget ved skifte efter førstafdøde ægtefælle, ved skifte af førstafdødes ægtefælle, efter at længstlevende har siddet i uskiftet bo eller ved skifte af det samlede bo. De forskellige skatterelevante aktiver i den forbindelse vil blive behandlet, herunder orienteringen af opsparet overskud.  For det tredje behandles indkomstopgørelsen for dødsboer. Hvordan opgøres bo indkomsten, og hvad skal man være særligt opmærksom på i de forskellige skiftesituationer? Endvidere behandles for det fjerde arveudlæg fra et dødsbo. Et arveudlæg er en afståelse ved arv. Hvad er de skatteretlige konsekvenser for dødsboet og for arvingen ved arveudlæg. Hvornår kan man arveudlægge med succession? Hvornår skal man gøre det med succession, og hvornår skal man gøre det uden succession? Hvornår skal en udlodning ske til en efterlevende ægtefælle. Det sidste og femte element er værdiansættelsen ved dødsboer og boopgørelsen herunder betaling af boafgift.

Bent Ramskov

5 kursustimer

Anbefalede kurser