Bjarne Aalbæk

Bjarne Aalbæk er registreret revisor, og en meget anvendt underviser i revisorverdenen. Han arbejder i Actis Revisorer. Bjarne har beskæftiget sig med årsregnskabsloven siden 1992. Bjarne har en fortid i bl.a. FRR's sekretariatet som fagkonsulent på regnskab, og har været i FSR's udvalg for små og mellemstore virksomheder. Bjarne driver desuden Faglig Afdeling A/S, som skriver artikler om regnskab og udvikler værktøjer om regnskab mv. til revisorer. Artiklerne er gratis, men kræver registrering på www.fagligafdeling.dk.

Kurser

Regnskab: Noter i klasse B

Årsregnskabsloven er ændret en del gange i løbet af de sidste år. Særligt noterne har været under forandring, og man kan da også se at der meget ofte mangler forhold som er krævet som noteoplysninger. Kurset sætter fokus på de 28 potentielle noter i klasse B. Vi gennemgår de enkelte notekrav detaljeret. Kurset gennemgår blandt andet: De 28 potentielle notekrav til klasse B. Eksempler på de enkelte noter. Detaljerne i noterne, herunder om man med fordel kan kombinere nogle af noterne. Den praktiske udformning af tekstnoter. Gennemgang af hvilke noter, der kræver beløbsangivelse. Udformning af tekstnoterne. Udformning af beløbsangivelsen. Noter, som obligatorisk følger med fra klasse C reglerne.

Bjarne Aalbæk

3 kursustimer

Kom godt igennem kvalitetskontrollen

Når man udtages til kvalitetskontrol, oplever de fleste typisk et større eller mindre sug i maven. Dette kursus belyser de fleste forhold, og har som succeskriterie, at du består kontrollen. På dette kursus gennemgår vi processen om kvalitetskontrol. Hvilke ting skal samles sammen til kontrollanten, hvordan foregår kontrolbesøget, må kontrollanten tage ting med sig, hvilke sager udtages osv.? Vi ser også på typiske problemområder ved udførelsen af revision, udvidet gennemgang og andre erklæringer som kontrolleres. Vi belyser ofte forekommende områder i revisionen som giver revisor problemer ved kontrollen. Efter kurset har du overblik over kvalitetskontrol, og har forudsætningerne for succes med gennemførelse af kontrollen. Kurset fokuserer på de, som er udtaget eller forventer at blive udtaget til kontrol. Vi gennemgår bl.a.: Processen omkring gennemførelse af kvalitetskontrol. Oversigt over dokumenter du skal samle inden besøget. Oversigt over krav til udarbejdelse af dokumenter ved revision, udvidet gennemgang og andre erklæringer med sikkerhed. Systemgennemgang og sagsgennemgang. Hvad lægger kvalitetskontrollanten vægt på? Intern kontrol i revisionsvirksomheden. Kontrol af efteruddannelse. Kontrol af hvidvask (selvstændigt krav fra Hvidvaskloven). Hvor laver andre fejl som opdages i kvalitetskontrollen. Udvalgte revisornævnskendelser, som har sin opstart ved kvalitetskontrollen.

Bjarne Aalbæk

6 kursustimer

Kvalitetsstyring ved revision

Hvordan sikrer man i hverdagen, at ens udførte arbejde er tilstrækkeligt i kvalitetsstyringsøjemed? Hvordan sikres det, at alle dokumenter udarbejdes? På dette kursus gennemgår vi typiske problemområder ved udførelsen af revision, udvidet gennemgang og andre erklæringer med sikkerhed.  Vi belyser ofte forekommende områder i revisionen som giver revisor problemer ved kontrollen.  Vi drøfter også typiske beviser, herunder hvilken værdi revisor kan tillade sig at tillægge dem. Efter kurset har du overblik over de oftest forekommende problemer ved kvalitetsstyring, og har overblik over hvordan de udbedres. Vi gennemgår bl.a.: Hvor laver andre fejl som opdages i kvalitetskontrollen? Oversigt over krav til udarbejdelse af dokumenter ved revision, udvidet gennemgang og andre erklæringer med sikkerhed. Revisionsbeviser for omsætningen,  Revisionsbeviser for ejendomme der indregnes til dagsværdi med regulering over resultatopgørelsen. Revisionsbeviser for skatteaktiver. Eksterne bekræftelser, herunder engagementsbekræftelser, debitorbreve, tinglysning osv. Kravene til revisionsprotokol eller lignende, og i hvilke situationer? Delkonklusion, samlet konklusion, og sammenhæng til erklæring.

Bjarne Aalbæk

3 kursustimer

Overblik over de nye hjælpepakker

Problemstillingerne om Coronavirus er mange. Kurset berører hjælpepakker samt revision af faste omkostninger. På dette kursus gennemgår vi corona-kompensationspakker, som rigtig mange kan benytte sig af disse dage. Kurset kommer ind på kompensation for selvstændige, lønkompensation, kompensation for faste omkostninger, samt de revisionsmæssige krav til revisors arbejde med hjælpepakken om faste omkostninger. Vi går relativt meget i detaljer med hjælpepakkerne samt krav til revisors arbejde. Efter kurset har du overblik over de meste gængse hjælpepakker. Vi gennemgår bl.a.: Hjælpepakke kompensation for selvstændiges omsætningstab. Hjælpepakke kompensation for faste udgifter. Hjælpepakke lønkompensation for hjemsendte medarbejdere. Betingelser for at anvende hjælpepakkerne. Hvidvask og Corona.

Bjarne Aalbæk

4 kursustimer

Anbefalede kurser