Carsten Nielsen

Carstens ekspertise omfatter revision og rådgivning i forbindelse med virksomheders, herunder særligt branchefokus på uddannelsesinstitutioners regnskabsaflæggelse, og han er derudover medforfatter til den nye standard om forvaltningsrevision (SOR). Carsten har desuden været underviser og indlægsholder ved adskillige kurser og konferencer.

Kurser

God offentlig revisionsskik

På dette kursus starter Carsten Nielsen med en overordnet gennemgang af begrebet forvaltningsrevision, herunder anvendeligheden i praksis. Dernæst vil Carsten gennemgå en praktisk gennemførsel af revisionen indenfor de forskellige forvaltningsmæssige områder.  Carsten vil også se på kritisk-juridisk revision med udgangspunkt i rigsrevisionens undersøgelse fra 2015, hvor man kiggede på aflønning og repræsentation mv. Til sidst i kurset vil der blive kigget på kravene ved udførsel af forv...

Carsten Nielsen

6 kursustimer

IASB’s konceptuelle begrebsramme for regnskabsaflæggelse

Siden 2005 har alle børsnoterede virksomheder skullet aflægge koncernregnskab i overensstemmelse med IFRS, og siden 2009 har børsnoterede virksomheder, som ikke er koncerner, også skullet aflægge regnskaber i overensstemmelse med IFRS. Regnskabsaflæggelsen for ikke børsnoterede virksomheder er ligeledes væsentligt påvirket af IFRS, idet årsregnskabsloven så vidt muligt er tilpasset de internationale regnskabsstandarder, senest ved ændringer til årsregnskabsloven med ikrafttrædelse 1. januar...

Carsten Nielsen

2 kursustimer

IAS 8 Regnskabspraksis, Ændringer i regnskabsmæssige skøn og fejl samt IAS 10 Begivenheder efter balancedagen

IAS 8 indeholder kriterier for valg og ændring af regnskabspraksis samt krav til den regnskabsmæssige behandling af og oplysninger om ændring i regnskabspraksis, ændringer i regnskabsmæssige skøn og korrektion af fejl vedrørende tidligere regnskabsår. IAS 10 foreskriver, hvornår en virksomhed skal regulere årsregnskabet som følge af begivenheder, der er indtruffet efter balancedagen, og hvilke oplysninger, der skal gives om tidspunktet for årsregnskabets godkendelse til offentliggørelse ...

Carsten Nielsen

1 kursustimer