Jørgen Frausing

Jørgen Frausing arbejder primært med undervisning, markedsføring og rådgivning af revisorer. Jørgen blev ansat hos TVC Advokatfirma i 2010. Jørgen har tidligere været ansat som leder af afdelingen for Bikuben/BG Banks egne skatteforhold, Skattekonsulent i Foreningen Registrerede Revisorer og leder af Info-revisions skatteafdeling. Jørgen har været medlem af FSR's skatteudvalg. Jørgen har en betydelig undervisningserfaring.

Kurser

Opdatering på hjælpepakkerne

Kurset er en gennemgang af de forbedringer der har været i forbindelse med Covid-19 hjælpepakkerne. Regeringen og alle Folketingets partier indgik den 19. marts en aftale om omfattende hjælpepakker til danske lønmodtagere og virksomheder. Aftaleparterne blev d. 18. april 2020 enige om at justere disse hjælpepakker og tilføje nye tiltag, så hjælpepakkerne kan holde hånden under endnu flere virksomheder, selvstændige og arbejdspladser. Regeringen og alle Folketingets partier enige om, at der i den forlængede og udvidede ordning for faste omkostninger, indføres en betingelse i kompensations-bekendtgørelserne om, at ansøgende virksomheder som en forudsætning for at modtage kompensation i den forlængede periode på tro og love skal erklære, at virksomhederne ikke vil udbetale udbytte eller foretage aktietilbagekøb for regnskabsårene 2020 og 2021. Betingelsen vil gælde for virksomheder, der modtager mere end 60 mio. kr. i kompensation i 2020 i kompensationsordningen for faste omkostninger. Virksomheder vil senere kunne frigøre sig fra disse begrænsninger ved at tilbagebetale udbetalt støtte efter denne ordning ud over 60 mio. kr. Aftaleparterne er enige om, at virksomheder, der søger om kompensation efter forlængelsen af ordningerne skal betale den skat, som de er forpligtede til i henhold til internationale aftaler og nationale regler. Det indebærer, at virksomheder med base i skattely i henhold til EU’s retningslinjer ikke kan modtage kompensation, i det omfang det er muligt at afskære dem efter EU-retten og eventuelle andre internationale forpligtelser. Da der er mange forskellige pakker, vil der også være mange forskellige muligheder for at søge disse pakker. Dette er også set ud fra, hvilke midler man ønsker at søge og hvad man skal have dækket/refunderet. Alt dette og meget mere vil underviser Jørgen Frausing komme nærmere på i kurset, hvor han vil gennemgå nogle af de ændringer der er sket i hjælpepakkerne, samt nye tiltag der er vedtaget. 

Jørgen Frausing

2 kursustimer

Virksomhedsskatteloven

Den nye virksomhedsskattelov gennemgår de lovændringer, der blev vedtaget i 2014 og i 2016, hvor Folketinget vedtog ændringer til virksomhedsskatteloven, som skulle være et indgreb mod utilsigtet udnyttelse af virksomhedsordningen ved indskud af privat gæld m.v. Lovindgrebet kan betyde en fremrykning af beskatningen, og at man ikke kan opspare sit overskud i virksomhedsskatteordning, hvorfor det er særdeles vigtigt, at man som rådgiver kender denne lov i detaljer. Herudover skal der for indkomståret 2016 træffes beslutning om fra hvilket tidspunkt, lovændringen i 2016 skal træde i kraft, hvilket kræver et indgående kendskab til begge lovændringerne, så man kan hjælpe klienten med at træffe det rigtige valg.

Jørgen Frausing

3 kursustimer

Hovedaktionærens samlede økonomi

SKAT vil altid have fokus på, hvorvidt hovedaktionærer efterlever gældende skatte- og afgiftsregler. Som rådgiver står man derfor løbende overfor sager, hvor det er nødvendigt at kende seneste nyt. Få indblik i mulighederne og faldgruberne ved hovedaktionærbeskatning. SKAT rejser løbende en lang række sager om aktionærbeskatning, og som rådgiver er det derfor essentielt at være opdateret på den nyeste lovgivning inden for området. Partner, advokat (H) Torben Bagge og Senior Tax Manager Jørgen Frausing tilbyder et unikt indblik i den nye lovgivning set fra praktikerens synsvinkel. Underviserne supplerer den almindelige regelgennemgang med den meget vigtige praksis på området, som i et betydeligt omfang er præget af utrykte, ikke-offentliggjorte afgørelser. På mange områder tegner der sig et noget mere nuanceret billede af gældende skatteret, når man inddrager ikke-offentliggjort praksis. Underviserne vil derfor i betydeligt omfang inddrage ikke-offentliggjorte afgørelser. Som professionel aktør inden for skatteretten er det selvsagt vigtigt at være opmærksom på ikke-offentliggjorte afgørelser. I mange tilfælde kan de bruges til støtte for egen opfattelse i en eventuel tvist med SKAT samt til at opnå positive resultater i forbindelse med skatterådgivning.

Jørgen Frausing, Torben Bagge

4 kursustimer

Skatteindberetningsloven

Revisor Jørgen Frausing vil på dette kursus gennemgå skatteindberetningsloven, som er en helt ny lovgivning, der træder i kraft pr. 1. januar 2019. Den omhandler hvordan man behandler indberetninger, samt hvornår, hvordan og hvem der skal indberette.  På kurset bliver der gennemgået en lang række relevante emner, som bl.a. er:  Arbejds- og hvervgiver m.v. Finansielle virksomheder Fonde og foreninger Selskaber Fagforeninger og A-kasser Offentlige myndigheder    Fællesbestemmelser og administrations- og kontrolbestemmelser Straffebestemmelser Ikrafttræden m.v. Så hvis du ønsker at blive opdateret på den nye lovgivning om skatteindberetningssager eller skal rådgive en kunde inden for området, er dette kursus ideelt for lige netop dig.

Jørgen Frausing

2 kursustimer

Den nye skattekontrollov

Rådgivere er underlagt forskellige former for tavshedspligt og forskellige former for oplysningspligter, som bliver beskrevet i de nye love. Retssikkerhed har stået højt på den politiske dagsorden i en del år, og set i lyset af pressens dækning af diverse sager, har regeringen besluttet at lave en ny skattekontrollov. Dette kursus vil gennemgå den nye lovgivning, som har fokus på borgernes og de erhvervsdrivendes retssikkerhed på skatteområdet.

Jørgen Frausing

2 kursustimer

Aktiesparekontoloven

Underviser Jørgen Frausing Senior Tax Manager i TVC Advokatfirma rådgiver til daglig revisorer og advokater i forskellige skattemæssige forhold. Kurset omhandler aktiesparekontoloven, et nyt tiltag fra regeringen, der giver danskerne mulighed for at investere med en lavere beskatning i forhold til aktieavancebeskatningsloven. Tanken er at opfordre danskerne til at foretage investeringer i aktier ved at lave en aktiesparekonto, hvor beskatningen er lavere end efter aktieavancebeskatningslovens regler. Kurset er delt op i to lektioner og giver dig et indblik i hvordan lovgivningen er strikket sammen. Kurset giver også en dybere forståelse for, hvordan beskatningen foregår og endeligt hvilke beregninger, som banken skal stå for i forhold til at beregne en beskatning på den pågældende konto.

Jørgen Frausing

2 kursustimer

Investorfradragsloven

Investorfradragsloven er en ny skattelov hvor man får mulighed for at få fradrag for sine investeringer, i mindre og nystartede virksomheder. Som rådgiver bør man derfor være opdateret på dette, så man kan rådgive sine klienter korrekt og kende de mest optimale investeringsmuligheder i mindre selskaber og nystartede virksomheder.  

Jørgen Frausing

1 kursustimer

Nyt fra skatteåret 19/20

Folketinget har vedtaget en række lovændringer inden for skatteområdet, og underviser Jørgen Frausing vil på dette kursus gennemgå de ændringer for året 2019/2020. Lovændringerne kommer fra S-regeringen, som er en rød regering. Dette bærer disse lovændringer også præg af, og der skal nu føres en lidt anden skattepolitik end førhen. Alle ændringerne kommer fra Folketingets åbning til omkring juletid, hvor man gik på juleferie. I denne periode har der været en lang række lovændringer, som vil blive gennemgået i dag, sammen med en lang række tiltag som er taget fra 1. januar 2020 og frem til deres sommerferie.   På kurset vil der bl.a. blive gennemgået lovændringerne:  L 4 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven, ligningsloven og forskellige andre love L 21 Forslag til Lov om ændring af momsloven, kildeskatteloven og lov om inddrivelse af gæld til det offentlige L 22 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og kursgevinstloven L 23 Forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven L 25 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven, pensionsafkastbeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love L 36 Forslag til Lov om ændring af lov om beskatning af fortjeneste ved afståelse af fast ejendom og virksomhedsskatteloven L 48 Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven, kildeskatteloven, skatteindberetningsloven, skattekontrolloven og forskellige andre love L 49 Forslag til lov om ændring af skatteindberetningsloven, skattekontrolloven, kildeskatteloven, ligningsloven og pensionsbeskatningsloven. L 64 B Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og skatteindberetningsloven L 73 Forslag til lov om ændring af lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love L 76 Forslag til lov om ændring af boafgiftsloven og skatteforvaltningsloven L 90 Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven og ligningsloven  L 91 A Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og dødsboskatteloven L 91 B Forslag til lov om ændring af ligningsloven L 91 C Forslag til lov om ændring af personskatteloven

Jørgen Frausing

2 kursustimer

Anbefalede kurser