Torben Bagge

Torben Bagge er advokat (H), partner i TVC Advokatfirma, bestyrelsesformand og leder af firmaets skatteafdeling, som p.t. består af mere end 20 specialiserede jurister inden for skatte- og afgiftsret. Han blev uddannet advokat i 1998. Torben bistår virksomheder, privatpersoner og professionelle rådgivere med førelsen af skatte-, moms- og afgiftssager i det administrative klagesystem og ved domstolene. Herudover har han bred erfaring med rådgivning vedrørende en lang række skatte- og afgiftsmæssige problemstillinger. Torben er herudover forfatter til en lang række artikler om skatteret, primært offentliggjort i TfS og Revision & Regnskab. Han er desuden tilknyttet Aarhus Universitet som ekstern lektor i skatteret og offentlig ret, ligesom han er fast underviser på Master i SKAT. Endvidere er Torben medlem af bestyrelsen for Danmarks Skatteadvokater samt hyppigt anvendt som skatteekspert i medierne.

Kurser

Håndtering af skattesager

Formålet med kurset er, at kursusdeltagerne efterfølgende er bedre i stand til at håndtere tvister med SKAT. Kurset vil grundlæggende anskue problemstillingerne med praktikerens øjne. Kurset vil gennemgå følgende områder: Håndtering af henvendelser fra SKAT Den nye klagestruktur - gældende fra 1. januar 2014 Domstolsprøvelse inden for skatteretten Føre proces - relevante overvejlser Muligheder for at fortryde dispositioner

Torben Bagge

3 kursustimer

Bevis i skattesager

Den reelle tvist i mange skattesager består i at fastlægge det for sagen korrekte faktum, og ikke i en nærmere fortolkning af skattelovgivningen, hvorfor bevisspørgsmål meget ofte er relevant i skattesager. Arbejder man med skatteret, er det således meget vigtigt, at man stedse har fokus på spørgsmålet om bevis i skattesager. Dette gælder også for personer, der ikke fører skattesager men yder skatterådgivning. Optimalt bør man allerede havde fokus på spørgsmålet om bevis, før der måtte opstå en tvist med SKAT. Og optimalt håndterer man det således, at man på forkant sikrer sig behørig dokumentation for egen opfattelse af faktum, således at der slet ikke senere opstår en tvist med skattemyndighederne.   Helt overordnet er der meget få formelle lovregler, der regulerer spørgsmålet om bevis i skattesager, hvorfor området i hovedsagen reguleres af en lang række rets-grundsætninger. På nærværende kursus henvises derfor til en lang række afgørelser, primært domme, der illustrerer disse retsgrundsætninger. Det er videre kendetegnende, at der ikke findes meget litteratur, der samlet beskriver spørgsmålet om bevis i civile skattesager. Nyeste samlede fremstilling er mine egne artikler i RR 2015 nr. 5, 6 og 7, som er baseret på mit indlæg i Nordisk Arbejdssymposium om prøvelse af skattesager ud fra retssikkerhedsmæssige perspektiver, afholdt i Aarhus den 6. og 7. marts 2015, arrangeret af Danmarks Skatteadvokater.   På nærværende kursus gennemgås en lang række udvalgte spørgsmål, som er centrale i forhold til bevis i civile skattesager. Der er således en gennemgang af følgende spørgsmål: Hvornår er bevisspørgsmål relevant i civile skattesager? Grundlæggende udgangspunkter for bevis i civile skattesager Bevismidler i civile skattesager Bevisværdien af givne oplysninger og forklaringer i civile skattesager Bevisbedømmelsen i civile skattesager Generelt om bevisbyrdens placering i civile skattesager Særligt om bevisbyrden i sager, hvor skatteyder påberåber sig et for ham gunstigt faktum, herunder om skærpelse og lempelse af bevisbyrden Særligt om bevisbyrden i sager, hvor skattemyndighederne påberåber sig et givet faktum til støtte for et skattekrav Særligt om bevisskøn, værdiskøn og skatteskøn, herunder skønsmæssige ind-komstansættelser, skattemyndighedernes muligheder for at tilsidesætte en aftalt/selvangiven værdi/pris eller aftalt/selvangiven værdifordeling og interne bevisregler Bevisbyrden for, at der består en given administrativ praksis inden for skatteretten Særligt om bevisbyrden for, at der er tale om sædvanlige, forretningsmæssige dispositioner, herunder den nye internationale omgåelsesklausul i dansk skatteret.

Torben Bagge

2 kursustimer

Hovedaktionærens samlede økonomi

SKAT vil altid have fokus på, hvorvidt hovedaktionærer efterlever gældende skatte- og afgiftsregler. Som rådgiver står man derfor løbende overfor sager, hvor det er nødvendigt at kende seneste nyt. Få indblik i mulighederne og faldgruberne ved hovedaktionærbeskatning. SKAT rejser løbende en lang række sager om aktionærbeskatning, og som rådgiver er det derfor essentielt at være opdateret på den nyeste lovgivning inden for området. Partner, advokat (H) Torben Bagge og Senior Tax Manager Jørgen Frausing tilbyder et unikt indblik i den nye lovgivning set fra praktikerens synsvinkel. Underviserne supplerer den almindelige regelgennemgang med den meget vigtige praksis på området, som i et betydeligt omfang er præget af utrykte, ikke-offentliggjorte afgørelser. På mange områder tegner der sig et noget mere nuanceret billede af gældende skatteret, når man inddrager ikke-offentliggjort praksis. Underviserne vil derfor i betydeligt omfang inddrage ikke-offentliggjorte afgørelser. Som professionel aktør inden for skatteretten er det selvsagt vigtigt at være opmærksom på ikke-offentliggjorte afgørelser. I mange tilfælde kan de bruges til støtte for egen opfattelse i en eventuel tvist med SKAT samt til at opnå positive resultater i forbindelse med skatterådgivning.

Jørgen Frausing, Torben Bagge

4 kursustimer

Anbefalede kurser