LL.M., PH.D., HD(A), Indehaver Advokatfirmaet Søgaard og adjunkt ved Aalborg Universitet

Gitte Søgaard

Gitte Søgaard er specialiseret i erhvervs- og selskabsret og med særligt fokus på koncernforhold, køb og salg af virksomheder, virksomhedsetablering, virksomhedsomstruktureringer og kommercielle kontrakter.

Kurser

Introduktion til international selskabsret

Hvis du i dagligdagen arbejder med dansk selskabsret, vil du, hvis det ikke allerede er sket, før eller senere få behov for at sætte dig overordnet ind i international selskabsret i en eller flere fremmede jurisdiktioner.


Dette kursus er til dig, der endnu ikke har nogen væsentligt praktisk eller teoretisk erfaring med international selskabsret set fra et dansk udgangspunkt, men som har et vist grundlæggende kendskab til dansk selskabsret.


På kurset bliver du ikke ekspert i noget fremmed lands selskabsret, men du får en baggrund for at forstå forskellige selskabsretlige traditioner i udvalgte jurisdiktioner, ligesom du får et godt kendskab til EU-rettens regulering af selskaber. 


Endnu vigtigere er det måske, at du bliver fortrolig med de retsgrundlag, der gælder for selskabsretten, således at du senere selv i forbindelse med en konkret problemstilling bliver i stand til at finde frem til relevante retskilder og at forstå og anvende disse.


På kurset kommer vi til at arbejde med følgende emner:

  • Selskabsretlige traditioner og udvalgte emner i tilknytning hertil,
  • Retsgrundlagene i EU-retten og i udvalgte jurisdiktioner,
  • Substansen i EU-rettens bidrag til europæisk selskabsret,
  • Udvalgte selskabs- og koncernretlige emner såsom stiftelse af selskab, kapitalforhold, ledelsesforhold, omstruktureringer og koncernforhold.

Fokus er på EU-rettens regulering af selskabsretten, ligesom der komparativt trækkes tråde i amerikansk selskabsret, britisk selskabsret, fransk selskabsret og tysk selskabsret.

5 kursuspoint

Selskabsretlige omstruktureringer

Ændringer i selskabsstrukturer anses ofte for at være komplekse processer, der blandt andet involverer en række forskellige juridiske fagligheder, og ofte skal disse forskellige juridiske processer spille sammen i et indholdsmæssigt og tidsmæssigt nøje tilrettelagt hele.


På dette kursus rettes fokus mod de selskabsretlige problemstillinger, der opstår i forbindelse med en række almindeligt forekommende transaktioner i forbindelse med omstruktureringer. Kurset omhandler hovedsageligt rent danske transaktioner og med hovedvægten på dansk ret, men kurset inddrager også kort en række grænseoverskridende omstruktureringsmæssige temaer.

 

Kurset har følgende overordnende formål:

  • Kurset giver deltageren et overblik over de selskabsretlige problemstillinger, der knytter sig til omstruktureringsprocesser.
  • Kurset behandler emnerne i et komparativt perspektiv, hvor dette er relevant, og bidrager dermed til, at deltageren i beslutningsmæssige sammenhænge kan foretage et kvalificeret valg af omstruktureringsmetoder.
  • Kurset introducerer - uden dog at behandle emnet fyldestgørende - til grænseoverskridende omstruktureringsmæssige transaktioner.

Kursets målgruppe:
Kurset henvender sig især til advokater, revisorer, virksomhedsjurister og andre erhvervsjurister, som i forvejen besidder et generelt og basalt kendskab til dansk selskabsret, og som har behov for en uddybende og fokuseret opdatering på selskabsretten i et omstruktureringsmæssigt perspektiv. Kurset bør suppleres af et kursus i omstruktureringer i skatteretligt perspektiv, hvis deltageren ikke i forvejen har et sådant kendskab til skatteretten.
 

6 kursuspoint